2574 unelmaa työstä – Lauri Antti Mattilan ja Juhani Haukan Etsitkö töitä? haastaa perinteistä talousajattelua

LUKUAIKA: 4 min

Kiitos ja onnittelut yhteisöllisen tulevaisuususkon ja -toivon ylläpitämisestä. Kiitos vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien rakentamisesta. Kiitos työn ja yhteiskunnan uudelleenajattelusta!

Lauri Antti Mattilan  ja Juhani Haukan     nykytaideteoskokonaisuus Etsitkö töitä? kutsui unelmoimaan työstä. Kutsu poiki 2574 unelmaa. Dokumentaarisia videoita, tekstejä, ääniä tästä prosessista yhteen kokoava näyttely jatkuu vielä Työväenmuseo Werstaassa. Kokeellisen TE-toimiston työpajoissa on vielä mahdollisuus kuvitella toisenlaista tulevaisuuden työelämää.

Haukan ja Mattilan hanke on huima.  Se jatkaa Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäljissä mutta vielä radikaalimmin. Nyt ollaan taiteen kehysten ulkopuolella, maailmassa. Kannustava ja kokeileva lähestymistapa rohkaisi ihmisiä uskaltamaan, tekemään hyppyjä, vetäytymään kuuntelemaan omaa ääntä ja toisen ääntä.

Viime vuoden loppupuolella ilmestyi  Haukan ja Mattilan julkaisu Etsitkö töitä? . Osuuskunta Poesian julkaisema teos on 470-sivuinen järkäle. Tämä on politiikan poetiikkaa tai poetiikan politiikkaa! lempeästi ja rakkaudellisesti.

Lempeästi ja rakkaudellisesti uusiin työn tulevaisuuksiin lukijaansa työntävällä teoksella on käyttö- ja materiaaliarvoa. Se on oiva työkalu ja käyttöopas. Ajatellaan nyt vaikka prosessia, jonka tekijöiden kysymyssarjat ja hakulomakkeet saivat aikaan niissä yli 2500 ihmisessä, jotka työtä hakivat. Prosessi voi nyt jatkua laajemmin, kun itsereflektioon ohjaajat kysymyssarjat ovat teoksesta luettavissa. Käyttöön siis!

Etsitkö töitä? on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen liikehdintää, liikahduksia. Vertaan sitä yhteisölliseen ruokapöytään, hyvien ihmisten pöytään, johon kaikki on kutsuttu syömään. Teos on kuin matkaopas maastoissa, joihin ei välttämättä tule lähdetyksi, koska olemme perinteisen työkäsitteen ehdollistamia ja orjuuttamia. Tämä teos vapauttaa. Se on työn vapautusliikehdintää.

Etsitkö töitä?  todistaa siitä, miten taide voi olla radikaali vaihtoehtojen luoja markkinayhteiskunnan, kapitalistisen yhteiskunnan kuluttajakeskiselle taidekäsitykselle sekä perinteiselle palkkatyöyhteiskunnalle ja sen käsitykselle työn arvosta.

Tekijöiden lähestymistapa tarjoaa kannustavan ja kokeilevan menetelmän yhteiselon organisoimiseksi toisin. Nyt järjestetään ja jäsennetään n olemassa olevaa tietoa, kokemusta ja käytäntöä  uuteen asentoon, samalla tavoin kuin tekevät postkapitalistisen talouden tutkijat.

Feminististen talousmaantieteilijöiden J. K. Gibson-Grahamin – eli Julie Grahamin ja Katherine Gibsonin – moninaisen talouden viitekehys on noussut viime vuosina tärkeäksi osaksi kapitalismin jälkeisen politiikan ajattelua ja käytäntöä.  Tuomo Alhojärvi, postkapitalistiseen tutkimukseen erikoistunut ihmismaantieteilijä kirjoitti joitain vuosia sitten Sosiaalipedagogisessa aikakauskirjassa talouden pedagogisoinnista, vastuun ottamisesta siitä, että kehitettäisiin uudenlaisia tekemisen rihmastoja, joissa taloutta haastetaan tekemällä ja toimimalla toisin. Tätä teki ja tekee Etsitkö töitä?

 Avainsanoina rakkaus, nautinto, halu, kaunis työ

 Nautinto ei tässä ole mitään hedonistista kulutuskeskeistä arkisten tarpeiden tyydyttämistä tai eskapistista pakoa unohdukseen.  Nautinto aktivoituu uudelleen. Nautinto on oikeudenmukaisuutta, keskinäistä huomioonottamista, elämänhalua, energiaa, elämänhaluisuutta merkityksellistymistä.  

Minulle tämä yhdistyy erilaisiin vastarinnan ja yhdessä tuotannon ekologioihin (Félix Guattarin ajattelu), joita prekarisaation ja palkkatyön kriisi synnyttää. Nyt rakennetaan vastarinnan paikkoja herkkyyden, myötätuntoisuuden, yhteistyön ja itse- ja kanssaorganisoitumisen kautta.

Taide on juuri se, jolla on sellaista praksista, jossa tuntemisen ja käsittämisen hetkiä voidaan rakentaa. Aivan samoin taiteessa voidaan rakentaa katkoksia, joilla rikotaan vallitsevia näkemyksiä.

Uskon, että Etsitkö töitä? on muokannut ja mutatoinut inhimillisiä toimijasubjekteja. Tämä hanke osoittaa, miten esitystaiteilija ja elokuvataiteilija voivat olla myös tutkijoita. Hanke näyttää myös, millaisia todellisuuksia on mahdollisuus tuoda näkyviin ja kuuluviin silloin, kun tekijöillä on tuntoisuus, herkkyys asettautua kuuntelevaan suhteeseen aineiston kanssa. 

Haukan ja Mattilan työskentelyä leimaa omien sokeiden pisteiden tunnistaminen, kriittinen itsereflektio, valmius yhteiskunnalliseen keskusteluun ja uusien muotojen ja arvojen testaaminen. Ne ovat työkaluja (vrt. Mäki 2018, 345), joista esimerkiksi  Teemu Mäki puhuu teoksessaan Taiteen tehtävä.

 Walter Benjaminilla on ajatus siitä, miten ollakseen poliittista taide ei voi palvella
poliittista agendaa  – teoksen potentiaalia ei pidä rajata. Teos saa ryöpytä ennalta asetettujen rajojen ja rajausten ulkopuolelle. Tästäkin Etsitkö töitä? kertoo.

Mitkä kaikkea taide ja esitykset tapahtumana voivat olla? Miten taide voi olla osa aktivistista ja yhteiskunnallista liikehdintää? Mihin kaikkialle teokset voivat levittäytyä, tehdä pesiä, juurtua, rantautua? Miten taide laajentuu eri toimintakentille pois perinteisistä institutionaalisista kehyksistään? Keiden kaikkien kanssa ne voivat tulla kosketuksiin? Millaisia erilaisia evolutiivisia prosessej, kohtaamisia ja vuorovaikutusta teokset voivat kehittää?  Tällaisia kysymyksiä Etsitkö töitä? -kokonaisuus sai minut pohtimaan. Samalla se sai miettimään Mattilan aiempia teoksia Jäämatka (2017) ja H-työryhmän  (Hanna Ahti, Noora Dadu, Jaana Laakkonen, Lauri Mattila. Tatu Nenonen ja Piia Rinne sekä Esitystaiteen seura ja Circus Maximus) Horatian tarina H.  

Todellisuutta ja tuntoja ei voi vartioida”.  (Lauri Antti Mattila)

Tämän olen kirjoittanut joskus muistiin, sanoja on Lauri Antti Mattila – oletan tämän liittyneen Jäämatkaan. Jäämatkahan oli oma yksityinen aistikokemusesitys, kuljettajan ja matkustajan kanssa jaettu matka Jäämerelle. Taide voi olla kohtaamistapahtuma: miten virittäydytään toiseen ja toisiin, millaista vuorovaikutusta ja tuntoisuuksien vaihtoa ihmisten välillä voi tapahtua.

H oli rinnakkaisteos Hamletille, Horatian tarina. ”Esitys etsii hellittänyttä, sensuaalista ja pehmeää tilaa, näyttämöä asioille ja olemiselle, joille ei ollut tilaa Hamletissa.” H. esityksellisti sitä, mille Hamletissa ei ollut tilaa. Se näyttämöllisti vaihtoehtoisen kuuntelevan, toiseen kiinnittyvän materiaalisuuden. Elämä on vaikeaa, lempeää, yhteisolijuutta, useimmiten kömpelöä yritystä elää.

Esitykseen H liittyi Lauri Antti Mattilan vuonna 2029 (!) kirjoittama tutkielma Pseudo-Hamletista. Meidät viritettiin pakottamattomaan kanssaoleiluun ja ystävän kuoleman jättämään surun ja kaipuun maisemaan – niin hienovaraisin sanoin piirrettyyn. Tai meidät saatettiin kuuntelemaan nyky-Hamletin terapiapuhetta. Mutta puhe oli loppujen lopuksi vain ohut säie. Tärkeämpää oli se, mitä ruumiit tekivät ja miten ne olivat toistensa kanssa yhteydessä, vaivalla, hellyydellä, huumorilla.  

Huhtikuussa voimme kokea Rautatientorilla Klaus Maunukselan ja Lauri Antti Mattilan Woyzeck Gamen esityksenä ja kokeellisena näytelmänä, joka tutkii ruumiiden ja koneiden, haaveiden ja haamujen kietoutumista prekaariksi subjektiksi.

Takaisin Etsitkö töitä? -julkaisuun. Joseph Beuysille taide merkitsi kriittistä humanismia. Taide muokkaa yhteiskuntaa, taiteen avulla rakennetaan riippumattomia toimivia yhteisöjä. Etsitkö töitä? -julkaisussa kuuluu Beuys, hänen poliittis-eettinen ajattelunsa, joka tähtäsi yhteiskunnalliseen muutokseen. Etsitkö töitä? jakaa Beuysin uskon taiteen kykyyn parantaa, eheyttää yhteiskuntaa, lisätä ihmisen ja ihmisyhteisöjen toimintakykyä puuttumalla epäkohtiin.  

Meidät on periaatteessa ja teoriassa vapautettu työnteosta ja työnteon välttämättömyyden orjuudesta. On mahdollista ja pakko kaikissa kriiseissä, joiden keskellä olemme, määrittää inhimillinen toiminta uudelleen. Tästä Hannah Arendt kirjoitti Vita Activassaan korostaen poliittista yhteisöä ja poliittista elämäntapaa.

Etsitkö töitä? juhlistaa  jäävuoren huipun alle jäävää ihmisten toiminnan moninaisuutta, eettisiä arvoja ja näkemyksiä. Se valaa uskoa ihmisten kykyyn toimia yhdessä.

Lähteet:

Alhojärvi, T. (2021). Postkapitalistisille tutkimuksille: Avaruuden ja talouden tulevaisuuden periminen. Nordic Geographical Publications,50 (2), 1–230. https://doi.org/10.30671/nordia.103117  

Alhojärvi, T. (2021). For Postcapitalist Studies: Heriting Futures of Space and Economy. https://nordia.journal.fi/article/view/103117/60165

Alhojärvi, T. (2021). Kohti jälkikapitalistista tutkimusta: tilan ja talouden tulevat perinnöt. Poliittinen Talous, 9(1), 167–176. https://doi.org/10.51810/pt.107659

Arendt, Hannah. 2002. Vita Activa. Ihmisenä olemisen ehdot. Tampere. Vastapaino.

Gibson-Graham, J. K., Cameron, Jenny, Healy, Stephen ja Talvikallio, Eeva. 2019. Elävä talous: Yhteisen tulevaisuuden toimintaopas. Tampere. Vastapaino. Mäki, Teemu. 2018. Taiteen tehtävä. 2. laitos. Helsinki: Into Kustannus Oy